Next Previous Contents

3. Konfigurace

3.1 masser.conf

max_cycles

počet cyklů, po nichž je instance aplikace restartována, pro provoz je doporučena hodnota 1000 - 5000

path

seznam adresářů, v nichž probíhá hledání souborů, pokud nejsou nalezeny v adresářích aplikace, oddělený dvojtečkami

img

adresář s obrázky aplikace masser (relativně ke kořeni web serveru)

log_file

cesta a jméno logu masseru

log_error

kam zapisovat chyby:

log_warn

kam zapisovat varování

log_info

kam zapisovat informace

log_debug

kam zapisovat ladící informace

debug

pokud je nastaveno na 1, masser běží v ladícím režimu (pouze debug varianta programu)

content-type

nastavení content-type v hlavičkách stránek generovaných masserem (platí pro stránky, kde bylo použito page_header)

app_path

nastavení URL pro přístup k masseru bez úvodní specifikace protokolu (doplněno automaticky), například tedy ip_nebo_adresa_serveru/cesta/masser.fcgi

access_log

celá cesta k souboru, kde budou zapisovány informace o požadavcích na masser, soubor musí být zapisovatelný pro uživatele, pod nímž je masser spuštěn. Pokud není uvedeno, log není vytvářen.

access_log_format

formát záznamu v access_log, kromě libovolného textu lze použít tyto proměnné, které budou nahrazeny skutečností:

performance_log

celá cesta k souboru, kde budou zapisovány informace pro zjištění výkonnosti systému masser, soubor musí být zapisovatelný pro uživatele, pod nímž je masser spuštěn. Pokud není uvedeno, log není vytvářen.

performance_log_format

formát záznamu v performance_log, kromě libovolného textu lze použít tyto proměnné, které budou nahrazeny skutečností:

max_memory_size

maximální velikost paměti obsazená masserem, pokud je překročena, masser je ukončen, aby byla paměť uvolněna. Kontrola se provádí vždy po dokončení požadavku.

pending_transaction_rollback

masser provádí kontrolu, zda po dokončení stránky či operace byly ukončeny všechny započaté transakce v aktivních databázových připojeních. Pokud tomu tak není, vypíše hlášení do logu aplikace a pokud je tato proměnná nastavena na 1, provede rollback.

3.2 <app>.conf

Konfigurační soubory aplikací.

path

doplněk path z masser.conf pouze pro aktuální aplikaci, ostatní aplikace tímto nastavení nejsou dotčeny

languages

seznam jazyků, které budou pro aplikaci k dispozici, oddělený čárkami, doporučuji velká písmena

log_file

cesta a jméno logu aplikace

log_error

kam zapisovat chyby:

log_warn

kam zapisovat varování

log_info

kam zapisovat informace

log_debug

kam zapisovat ladící informace

dbX_*

nastavení jednotlivých připojení k databázi, X je číslo 1 - 5:

write_code_dir

pokud je uvedeno určuje adresář, do něhož budou ukládány zkompilované stránky a akce před jejich spuštěním - jméno je vždy <app>_<type>_<name>.code, kde <app> je jméno aplikace, <type> je typ (pg - stránka, ac - akce) a <name> je jméno objektu

db_trace

default nastavení úrovně trasování pro DeltaX::Database, toto nastavení je použito v případě, že není nastaveno odpovídající dbX_trace. Default je 0 (žádné trasování).

db_stat

nastavení statistik, toto nastavení je použito, pokud není uvedeno odpovídající dbX_stat. Nastavení je ve formátu db_stat = type[,max_high[,max_all]], kde:

db_statfile

soubor, do kterého budou vypisovány statistiky, toto nastavení je použito, pokud není uvedeno odpovídající dbX_statfile.

Konfigurace aplikace může obsahovat libovolné další volby, které používá aplikace samotná. Na chování masseru nemají vliv.


Next Previous Contents